v

v

۱۳۹۱/۰۷/۰۵

ذخايـر و معـادن سنـگ مـرمـر و گرانيـت در بلوچستـــان اشغالــی



بلوچستـان اشغالـــی سرزمينــی پهناور، متنــوع وغنــی اســت. کوههــای بلند و دشتهــای زريــن بلوچستــان سرشار ازمواد معدنی فلــزی و غيــر فلزی است.








 منابع طبيعـی و مواد معدنـی فــراوان که ثـــروت ملـی بلـــوچ هستنـــد انگيـزه اصلــی اشغالگران طمعـکاربرای ادامه اشغــال بلوچستـان و جنايات ضدبشــری آنان بر ضـــد ملت بلــوچ اســت. اشغالـگران فارس و پنجابی با همــکاری گستــرده دولـت چين و شرکتهــای سودجــوی خارجی منابع ملی و معــادن بلـوچستــان را شبانه روز غارت می کننـد. تيــم پژوهشــی منابــع طبيعــی و معادن بلوچستــان در مقاله حاضــر به سنگ مـرمـر و گرانيـت بلوچستـان خواهـــد پرداخت.
حجم، وزن و اندازه سنـگ مــرمــر وگرانيـت بلوچستـــان تا بحال برآورد نشده اسـت. با توجه به وسعـت معادن و عظمت ذخاير سنگ مــرمــر و گرانيت ، ضخامـت متفــاوت لايه های سنگ در نقاط مختلــف کار محاسبــه و برآورد ميزان اين سرمايه ملـی بلوچ آسان نيســت. از آنجائيــکه اشغالگران ايرانی و پنجابی به همــراه شرکتهـــای منفعت طلب چيـنی به ارزش سنگ مــرمــر و گرانيـــت بلوچستــان آگاه هستنــد اين ذخايــر گرانبهــا را در مناطقــی از بلوچستــان شناسايـی کرده اند تا آنانـرا غارت کننــد. بزرگتريـن معادن سنگ مرمر و گرانيت بلوچستــان در مناطـق لورالايـی، خضـــدار، لس بيلــه، چاگــی / دالبنديــن، پهـــره، خــواش و لاشـار واقع شده انــد.

انواع سنگ مرمرمـوجود در ذخايــر و معــادن بلوچستــان اشغالــی کــه تابحـال شناسايــی شــده انــد بدين قرار هستنـــد:
سنـــگ مرمرسبز، عسلـی، عسلی راه دار، حمزه سبز، کهـــربا، سفيــــد، سنگ مرمرگردويـی، شکلاتـــی، ورونای چينـی، صورتی، قهـوه ای، سبـــز راه دار، سفيــــد راه دار، سوپـــر سفيـــد( زيارت) ، ورونای بـرمـه ای، سبـــزجنگلـی، سياه، سنگ مرمر خاکستری مـکرانا، مـوج دريا، سياه راه دار، طلايـی، بيــژ، بيــژ صحرايـی، زعفرانـی رنـگ، سبـــزکم رنـگ، لاوانتــو ی قرمزو لاوانتو هنــــدی.
ذخاير و معادن سنگ مرمروگرانيت دربلوچستان اشغالی

کهنــوج
خواش (خاش)
کتارخنجـک
فازی لـک
لاديز
کهنــوک
لاشــار
ده رستـم
گـدار سياه
خـيرآباد
بی بی نانی
بولان
لـک پاس
زاد
بوتيک
جهلی
زه
زردکان
پاتکوک
مشکـی چـاه
توزگـی
براگاه
ملا شاهـو
سپيـدار
برهد
سناوا
کاسا
انجيرگٹ
ڈوکــی
کوشک
ختان
نال
وڈ
پيروزآباد
هـب
لويـی
ا وتهـل
دورجـــی
تل سياه
لوجــو
چاه زرد
مکسـان
وادیں کوه
چاه باران
پهـــره



در حال حاضر شصت و هشـــت ( ۶۸ ) شرکـــت غارتگــــربرای استخـراج سنگ مـرمـر و گرانيت در بلوچستــــان اشغالـی فعاليت دارنـد.علاوه بر سرمايه داران پارس و پنجابی مهاجرين هنـدی و سرمايـــه دارانی از اسپانيا، امريکا، ژاپــــن، ايتاليا، چيـــن و امارات متحده عربی نيز در استخراج وغارت معادن سنگ مرمر بلوچستـان شريک هستنـد. فقط از معـادن سنگ مـرمـر و گرانيت در بلوچستان شرقی روزانه بيش از يکصد و هشتاد و پنج ( ۱۸۵ ) کاميـون بارگيری می کننـد. ازغارت شبانه روزی اين بخش ازثروت ملی بلوچ در بخـش غربــــی بلوچستــــــان که در اشغــــال پارسيان است آمار دقيقــــی در دســت نيســت.
سنــگ مـرمـرغارت شده از بلوچستـــــان اشغالـی بخصــوص انواع کمياب آن به شهرهای پارس ، پنجاب پشتونستان و پنجـــاه و دو ( ۵۲) کشــورجهـــان منجمله ژاپـن، ايالات متحـد امريــکا، اسپانيـا، بنــــگلادش، مالـزی، کـره جنوبــی، امارات متحده عربـــی، ايتاليا، انگليـس و تايلنـد صــادر شده که به دليل مرغوبيـــت و کيفيـــت خوب با قيمـت بالا بفــــروش می رسـد. استخراج و صادرات انواع سنگ مـرمـر بلوچستــان به بازارهای بين المللــی از آغاز ( ۱۹۵۰ ميلادی) تا بحــال سيـر صعـــودی داشــته است. ســالانه ميليونهــا تن از سنگ مرمرغارت شده بلوچستــان در بازارهــای جهانی خريد و فروش می شود.
شرکتهای سودجــوی خارجــی، مهاجريـن هنـدی و اشغالگــران پنجابـی در مـورد استخــراج سنگ مرمر و گرانيت بلوچستان آمار و ارقــام درسـت منتشر نمی کنند. عليرغـم غــارت شبانه روزی ايــن ثــروت ملــی بلوچستــان سعــی می کننــد تا با انتشارارقــــام نادرســت و آمارغير واقعــی آنــرا ناچيــــز جلوه دهنـــد. اگـرچــه شرکتهـای خصوصـی و دولتـی ايرانی سنگ مرمر بلوچستان را غارت کـرده به بازارهای داخلـی و خارجــی عرضه می کنند امـا درآمارخـود بندرت ازابعــاد و حجـم استخــراج اين ثـروت ملـی بلـوچ ذکــر می کننـد.
درآمــد کـلان حاصــل از فــروش سنگهــای صادراتی بلوچستـــان اشغالــی بوسيلــه شرکتهـــای متعلـــــق به حکومتگــران ايرانی و پاکستانی، ژنرالهــای ارتش پاکستان، فرماندهان سپاه پارس و شرکتهای سودجوی بين المللی غصــب می شــود.

تيـم پژوهشــی منابع طبيعـی و معـادن بلـوچستـان

اسلــو بيستم سپتامبر ۲۰۱۲

Source: http://baluchresearch.blogspot.no/2012/09/blog-post_20.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر