v

v

۱۳۹۱/۰۷/۰۷

فیلم جدیدی از کتک خوردن مهمان پرست همراه با صد ها فحش رکیکاین همان هموطنان مبارز و سیاسی هستند که بر خاسته از همین فرهنگ غالب (فارسی) بر فرهنگ دیگر ملیت های ایرانی، حکومت می کنند، با ناسزاگویی و فحاشی های رکیک همزبان و هم فرهنگ خود را، که دهها سال است بنام همین فرهنگ فحاشگران، بر گرده دیگر فرهنگهای ملیت های ایران سوار و حقوق بنیادین و اساسی و انسانی آنان را پایمال و ثروت های بومی ملیت های دیگر ایران، را به غارت می برند تا بوسیله آن تهران و مشهد، ری و قوچان و فارس و دیگر شهرهای فارسی زبان نشین را بسازند! این هم یک نمونه از آن فرهنگی که احمدی نژاد با استفاده تکلمی از آن غرض و اهداف خودش را بیان می کنند و آن هم از فرهنگ خود احمدی نژاد که در سخنان خود در سازمان ملل، دیگران، خصوصا اسرائیلی ها را بی فرهنگ نامید!!!!
فیلم جدیدی از کتک خوردن مهمان پرست همراه با صد ها فحش رکیک
(جهت مشاهده نمودن ویدیو کلیپ به آدرس سایت اینترنتی ذکر شده ذیل رجوع شود)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر