v

v

۱۳۹۲/۰۲/۱۲

اول ماه مئی؛ روز جهانی کارگر مبارک باداین فشار و سرکوب در مناطق ملی نشین مخصوصا در بلوچستان بیش از جاهای دیگر ملموس است. رژیم بجای ایجاد کارخانه و کار؛ با ایجاد بزرگترین پایگاههای سرکوب و بیشترین تعداد سرکوبگر در بلوچستان عملا آنرا به صورت منطقه حکومت نظامی خود در آورده است.

اول ماه مئی؛ روز جهانی کارگر مبارک باد

اول ماه مئی؛ روز جهانی کارگر هر ساله بعنوان نماد جهانی در دفاع از حقوق کارگران وزحمتکشان و به مثابه مقاومت و پایداری مبارزات کارگران در سراسر جهان پاس داشته می شود.

در این روز تاریخی همه ساله کارگران و زحمتکشان در سرتاسر جهان با برگزاری راهپیمایهای بزرگ و وهمایشهای خیابانی خواسته های صنفی و سیاسی خود را مطرح می کنند.

و اما در ایران آخوند زده با گذشت سی وسه سال از قیام مردم نه تنها کارگران و زحمتکشان اجازه برگزاری آزاد اول ماه مئی را ندارند بلکه رژیم جهل و جنایت ولی فقیه با تصویب قوانین ضد کارگری بر فشار و سرکوب دائمی خود بر محیط های کارگری بیش از پیش افزوده است.

این فشار و سرکوب در مناطق ملی نشین مخصوصا در بلوچستان بیش از جاهای دیگر ملموس است. رژیم بجای ایجاد کارخانه و کار؛ با ایجاد بزرگترین پایگاههای سرکوب و بیشترین تعداد سرکوبگر در بلوچستان عملا آنرا به صورت منطقه حکومت نظامی خود در آورده است.

حاکمیت دیکتاتوری ولی فقیه نه تنها اقدامی در جهت رفع نابرابری؛ فقر و فساد در بلوچستان و سایر مناطق نکرده است بلکه با سرکوب؛ حبس؛ تبعید و کشتار جوانان بلوچ و سایر ملتها به حاکمیت ننگین خود ادامه می دهد. قصه بی پایان ظلم همچنان در بلوچستان ادامه دارد و روزی نیست که شاهد اعدام و کشته شدن جوان بلوچی به دست پاسداران جهل و جنایت نباشیم.

با تمام این ستمگریها؛ سرکوبها؛ حبس؛ تبعید و کشتار و سایر اقدامات غیر انسانی نه تنها مردم آزادیخواه و حق طلب بلوچستان و سایر مناطق تسلیم سیاستهای ضد انسانی رژیم نشده اند بلکه با اقدامات مختلف بر حقوق پایمال شدۀ خود بیش از پیش اصرار دارند.

حزب مردم بلوچستان ضمن تبریک اول ماه مئی؛ روز جهانی کارگر به همه کارگران جهان مخصوصا کارگران و زحمتکشان بلوچستان از تمامی اقشار و طبقات جامعه ؛ اعم از کارگران؛ معلمان؛ کارمندان؛ دانشجویان و دانش آموزان می خواهد تا جهت احقاق حقوق خود متحد شده و سیاستهای سرکوبگرانه و ضدانسانی رژیم را به چالش به کشند.
حزب مردم بلوچستان تا رسیدن به آزادی و دمکراسی و ایرانی فدرال لحظه ای از کار و فعالیت خود باز نخواهد ایستاد. و از همه دعوت می کند تا برای رسیدن به آزادی؛ دمکراسی و حقوق ملی جبهه مقاومت خود را بر علیه استبداد مذهبی ولایت فقیه گسترده تر کنیم. پیروزی ما در گرو اتحاد و هماهنگی ماست.

به امید جامعه ای آزاد؛ دمکرات و عاری ازهر گونه ظلم وستم

حزب مردم بلوچستان
اول ماه مئی 2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر