v

v

۱۳۹۲/۰۵/۰۶

باز انتشار: یعقوب مهرنهاد ، ندای صدای عدالت و زبان بلوچستان است !مدتهاست که زمزمه مردم سیستان و بلوچستان ، میرود که به فریاد تبدیل شود . فریادی که ناگفته های زیادی را در خود نهفته دارد . فریادی که در آوایش رژیم جمهوری اسلامی و حکومت مطلقه ولایت فقیه را وحشت زده و سراسیمه نموده است 

یعقوب مهرنهاد ، ندای صدای عدالت و زبان بلوچستان است !

کریم بلوچ
 
maihan.karim@gmail.com

مدتهاست که زمزمه مردم سیستان و بلوچستان ، میرود که به فریاد تبدیل شود . فریادی که ناگفته های زیادی را در خود نهفته دارد . فریادی که در آوایش رژیم جمهوری اسلامی و حکومت مطلقه ولایت فقیه را وحشت زده و سراسیمه نموده است.
موج ترور و وحشت ،شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی در زندانهای استان، دست و پا بریدن ها ، اعدام بر جرثقیل و چراغ برقها در میادین و چهارراهها ، تیرباران و مثله مثله کردن مخالفین رژیم در زندانهای استان سیستان و بلوچستان ، همه و همه شاهد این مدعا هستند. جنون فقاهتی نظام را فرا گرفته است . مدتهاست که علل ؛ معلول را مقصر و تیرباران مینمایند... اینها همه یک روی سکه هستند و روی دیگر سکه همانا گسترش یافتن مبارزات جوانان بلوچ است که باید به آن پرداخت.
مبارزات مسلحانه در بلوچستان قدمتی به درازای تاریخ مردم بلوچ دارد ، هرچند که مبارزات مسلحانه بلوچها با ویژگیهایی از هم جدا بوده و هستند. و مبارزات سیاسی که دارای سوابقی کمتر بوده و میتوان گفت که در یک سده اخیر بطور برجسته و پراکنده به چشم میخورند و مبارزات اجتماعی یا بعبارتی دیگر مبارزات مدنی و عدالت خواهانه ؛ که در اینجا بدان خواهم پرداخت.
در سیستان و بلوچستان امروز میتوان گفت که مبارزه شکل عمومی تری پیدا کرده و با توجه به قراین موجود که رژیم و عمال نا آگاه و متعصبش، نفت بر آتش خشم مردم میپاشند ، میرود تا و سیع تر و عمیق تر شود. عملا؛ مبارزات مسلحانه و مبارزات سیاسی به همراهی مبارزات اجتماعی گسترده شده اند.
ویژگی بارز مبارزات کنونی همانا پدید آمدن و رشد نمودن مبارزات اجتماعی اقشار جوان بلوچ است که بعنوان مبارزات مدنی و عدالتخواهانه بعد اجتماعی بیشتری داشته و انعکاس آن همانا اعتماد بنفس بیشتر جوانان بلوچ گردیده است . ماهیت اساسی این حرکت که همانا آشنایی بیشتر مردم و جوانان به حقوقشان و وظایف دولت و قانون اساسی است ، رژیم و عمال وی را در منطقه وحشتزده کرده است.
فرهنگ ملت بلوچ دارای برجستگی های خاص خود است و یکی از برجسته ترین خصایص خوب آن همانا ؛ هشر و مدت ؛ یا تعاون و همیاری است و این جنبه از فرهنگ اجتماعی بلوچ ، روابط درون قبایل و آبادیهای بلوچها را بخشا؛ اشتراکی نموده بود . فرهنگ تعاون که همبستگی مردمی را افزایش داده و تقبل مسئولیت اجتماعی را امری نیک میپنداشت ؛ توسط جوانان ؛؛ انجمن صدای عدالت ؛؛ به عرصه اجتماعی شهرها کشانده شد .
مبارزه اجتماعی بلوچها بطور متشکل شاید ؛ همان پیدایش :: انجمن صدای عدالت :: باشد که انعکاس خوب آن ، رژیم را به عبث وحشتزده کرد . عملکرد و بیلان فعالیتهای انجمن در سایت یعقوب مهرنهاد که از فعالین و رئیس کل انجمن بود ؛ بازتاب یافته اند. بزرگترین دستاورد این انجمن ، پدید آوردن اعتماد بنفس در جوانان فعال انجمن و ایجاد ارتباط وسیع با اقشار و لایه های مختلف شهر زاهدان و حتی بلوچستان و ارتباط با معتمدین محلی میباشد.
انجمن صدای عدالت ضمن اینکه یک انجمن اجتماعی بوده و هست که به فعالیتهای خیریه و تعاون نیازمندان میپردازد ، بلکه بعنوان نهادی منتقد و تحلیلگر بود و هست که نقدهای اجتماعی و تحلیلهایش میتوانند در خدمت به مردم و پیشرفت استان کمک شایانی بکنند . انجمن صدای عدالت و رهبر آن یعقوب مهرنهاد نماینده و زبان گویای کسانی بود که در دم و دستگاه اداری رژیم کسی را نداشتند ، و با دستگاههای دولتی اعم از مجریه و قضائیه بیگانه بودند. کسانی که تعصب و خرافات ضدملی و قبیله پرستان سردمدار محلی رژیم را ، افشا و بازخواست مینمودند
 . قریب نه ماه است که رهبر انجمن صدای عدالت ، به مهمانی خدا و نمایندگان خدا بر روی زمین در زندان زاهدان فراخوانده شده است تا پاداش نیکی وی را اعطا نمایند . گویا سخن از عدالت گفتن در قاموس جمهوری اسلامی ، بمعنای شوریدن بر ولایت فقیه است.
جای بسی خوشبختی است که انجمن صدای عدالت و هزاران هموطن بلوچ وی ، وی را از دفتر خاطراتشان نزدوده اند و هر روزه شعار آزادیش را فریاد میزنند . امروز گویی بلوچستان سراسر یعقوب مهرنهاد شده است ، انجمن صدای عدالت به نقادی و فعالیت های اجتماعی اش ، همچون رهبر خویش باید ادامه دهد و هر آنکس آزادی مهرنهاد را خواستار است ، میباید با ادامه راهش ، همشانه یعقوب مهرنهاد باشد . حقیقتا؛؛ ضروری است تا همه بلوچستان آنجمن صدای عدالت و یعقوب مهرنهاد باشند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر