v

v

۱۳۹۲/۰۵/۲۲

تبلیغ دین فرقه ای شیعه بدعت گذار و بنیان نهادن فرقه ضاله در مناطق کپرنشینشاید در تصور نگنجد در محلی زندگی کنیم که حداقل‌های زندگی از قبیل آب‌ آشامیدنی، برق و ... به راحتی در دسترس نباشد، اما چنین مکان‌هایی وجود دارد و یک مبلغ وظیفه خویش می‌داند که در این مکان‌ها هم حضور یابدتبلیغ دین در مناطق کپرنشین

شاید در تصور نگنجد در محلی زندگی کنیم که حداقل‌های زندگی از قبیل آب‌ آشامیدنی، برق و ... به راحتی در دسترس نباشد، اما چنین مکان‌هایی وجود دارد و یک مبلغ وظیفه خویش می‌داند که در این مکان‌ها هم حضور یابد.به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، حوزه‌های علمیه فرصت‌ها و سوژه‌های ناب و متفاوت فراوانی دارد که حکایت آن از زبان عکاسان هنرمند شنیدن دارد و چه بسا موقعیت‌ها و سوژه‌هایی که ما و شما بارها و بارها از کنار آن گذشته‌ایم، اما چشم دوربین در کسری از ثانیه آنجا توفق کرده و آن زیبایی را به ثبت رسانده است.
در ادامه تصاویری از فعالیت تبلیغی یک روحانی در یک منطقه محروم کپرنشین را مشاهده می‌کنید:هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر