v

v

۱۳۹۱/۰۳/۲۲

فیلم / اعدام و زجرکش کردن یک جوان و ۱۰ دقیقه جان کندن/ 18 +


توضیح فیلم در یوتیوب : فیلم اعدام و زجرکش کردن عبدالرضا دمانکشان
 پاهای اعدامی به کف اتومبیل برخورد میکند و این باعث عدم شکستن گردن او در هنگام آویزان شدن شده و تا دقایقی طولانی اعدامی نگون بخت، آویزان از طناب جان میکند...هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر