v

v

۱۳۹۲/۰۱/۰۲

حربه هـای ضدبشـری فاشيسـم تماميـت خـواه پارس در بلوچستــــان اشغالــی قسمــت چهـارمتاريــخ خـونيــن بلـوچستــان نشان می دهــد که هرگاه قــدرت پارس بيشتــر از تـوان دفاعـی مردم بلــوچ بوده به سرزميــن اجــدادی ما هجــوم آورده آنــرا به اشغــال خــود در آورده انـد. همـکاری نزديک و جبهــه مشتـرک پارس با اشغالگرانـی از قبيـل پرتغاليهــا، انگليسيهــا و هم اکنـون چين و پنجــاب بر عليه مردم بلــوچ ريشــه در توحــش، تماميـت خواهـی، کينه توزی، منافع مادی و ميــل به غصب هميشگــی سرزميـن غنـی بلوچستــان دارد
.
کشتـار بيرحمانـه و قتـل عـام مـردم بلــوچ

تاريــخ خـونيــن بلـوچستــان نشان می دهــد که هرگاه قــدرت پارس بيشتــر از تـوان دفاعـی مردم بلــوچ بوده به سرزميــن اجــدادی ما هجــوم آورده آنــرا به اشغــال خــود در آورده انـد. همـکاری نزديک و جبهــه مشتـرک پارس با اشغالگرانـی از قبيـل پرتغاليهــا، انگليسيهــا و هم اکنـون چين و پنجــاب بر عليه مردم بلــوچ ريشــه در توحــش، تماميـت خواهـی، کينه توزی، منافع مادی و ميــل به غصب هميشگــی سرزميـن غنـی بلوچستــان دارد.

کشتـار و قتـل عام مردم بلـــوچ از زمان انوشيروان ظالــم گرفتــه تا خامنه ای سفاک برای نابــودی فيزيکــی مردم استــوار بلـوچ حربه ای ضدبشــری اســت که به قيمــت جان بيشمــاران بلــوچ تمام شــده و بـه ايجاد دريايی از آلام ناعــلاج در بلوچستــان اشغالـی انجاميــده اسـت. گـويا کشتـن نوزادان بلــوچ، اعــدام جوانان بيگنــاه، به ســوگ نشانــدن مـادران سوگـوار، تخريــب زندگــی دختـران معصـــوم، بيــوه کردن خواهـران مـا، يتيـم کـردن کودکان وقتــل بزرگسالان درد کشيـده عطـش خونخـواری، کينه تــوزی و ميــل به انسان کشـی اشغالگـران را بيشتـرکرده اســت.

دشمنــی جنـون آميـز و کينــه توزی عمـيـق همسايـگان تماميـت خواه و بدور از تمــدن نسبــت به مــردم بلـــوچ سابقه ای بسيـار طولانـی دارد. انوشيـروان ساسانی ظالم ( ۵۷۹ ــ ۵۳۱ ميلادی ) برای گرفتــن انتقـام شکســت مفتضحانه جـــد خون آشامـــش اردشيــر ساسانــی در مقابل لشکـــر«کـــوش و بلـــوچ»مردم بلــوچ را تقريبــا يکهــزار و پانصــد ســال پيش چــنان فجيعانــه قتـل عام کـرد که حــدود پــنج قــرن بعـد از آن قتــل عــام وحشيانــه ابوالقاسـم فردوسـی آنرا بعـنــوان يـک حماســه و «افتخار تاريخی پارس» اين چنيــن به شعـــر درآورد
:
« از ایشان فراوان و اندک نماند-------- زن و مرد جنگی و کودک نمانـد
سراسر به شمشیر بگذاشتند-----------------ستم کردنِ کوش برداشتنــد
بشـد ایمن از رنج ايشان جهان------------ بلوچی نماند آشکار و نهــان »

آيا ناکامــی انوشيــروان وحشـــی در نابــودی مردم بلــوچ می توانــد دليلــی برادامــه کينــه تــوزی حيوانــی و دشمنــی عميـق وارثان او بر ضــد مـردم بلــوچ باشــــد؟
چــرا اشغالگــرانِ غارتگـر پارس بارها مــا را در معــرض تهاجــم ، بربريــت و توحــش خود قــرار داده انـــد؟ مگـر برايشــان کافی نيسـت که بلوچستـــان اشغالــی را بارها غــارت و ويــران کــرده وبيشمـاران بلــوچ را به شهــادت رسانده اند؟
 
اگـرچه انوشيــروان خون آشــام و وارثان تمــدن ستيــز وی قتــل عــام گستـرده مــردم بلــوچ را جشــن گرفتنــد اما بلــوچ همچنــان آشکارا زنــده اسـت و در مقابــل اشغالـگران بـارها پيــروز شــده و موفــق به بيــرون رانــدن فاشيستهــای تماميـت خواه شــده است. ايــن بار نيــز يقينـــا اشغالگــران بی تمــدن پـارس با شکستــی عبـرت انگيــز روبــرو خواهنـد شـــد.
جنايات فعلـی اشغالگــران بی تمـــدن و وحشيگــری فاشيســم مذهبــی پارس در بلوچستــان اشغالــی ادامــهجنايات تکان دهنــده اجــداد و نياکــان آنان اســت. هــرگاه که قدرت شــان بيشتـر بوده بلوچستــان را به اشغــال خــود در آورده و به شکنجــه، دستگيــری، کشتــار و قتــل عـام مــردم پرداخته انـد تا گلزميــن را از آن خود کننــد و انتقــام شکستهـای اجدادشــان را از مــردم بردبــار بلــوچ بگيـرنــد.
گويی اشغالگـران بی تمــدن پارس همچنــان در دوران ساسانيــان هستنـد و فرهنـگ جمعــی و شعــور اجتماعـی شــان طــی يکهـزار و پانصد ( ۱۵۰۰ ) ســال در جـا زده است. در سطحی ازتـوحـــش هستنـد که شاهـان سفــاک صفـــوی و قاجاريــان خــون آشــام بودنــد.


اعمال شکنجه های قـرون وسطايی بر وجــود و هستــی بلـــوچ

شکنجــه جسمــی و روحــی عملـی ساديستــی وضدبشـــری اســت که فاشيستهـای پارس در هيـــچ دوره ای از تاريــخ سيــاه خــود در بکارگيـری آن دريــغ نکرده انـــد. در هــر دوره ای کـه قــدرت داشتــه و ممالــک متعلـــق به مـلل صلـح دوســت همسايــه را به اشغـال خود در درآورده ابــزار ساديستــی و ضدانسانـــی شکنجــه را بکار گرفته انــد تا مبارزان حق طلــب، انسانـهـای آزاده و مخالفــانِ منافــع غارتگرايانــه پارس را به تسليــم واداشتــه ، اشغـــال سرزمينهـای ديــگران را طولانـــی تــر کــرده و بــا غــارت ثروتهــای ملــی و دارايی ملتهــای همجــوار بر رفاه و آسايــش مــردم پارس بيفزاينـد.
ليســت زير گوشـه ای از توحـش و ساديســـم شکنجه گــران رسمــی و نيمــه رسمــی وابستــه بــه حـکام خـون آشــام و بـی تـمـــدن ايــران را نشــان می دهـــد.
ليســت شکنجـه هايــی جنــون آميــزکــه بـرای گستــرش « تشيــع ناب علــوی » آميختــه بـا «فـرهنــگ و تمــدن پـارس ! » بــر وجــود و هستــی بلـــوچ اعمـــال می شونــد:

۱ـ تيـــرزدن به دســت و پای زندانـی
۲ـ فــرو کردن سرنيــزه، کارد و چاقــو به ران، باســن، کمــر و سينــه زندانــی
۳ـ خفـه کـردن زندانـی تـا لحظـه مـرگ
۴ـ نگهداشتــن سـر زندانـی زيــر آب
۵ـ زدن با شــلاق و باتــوم
۶ـ بريــدن اعضـای بـدن زندانــی
۷ـ سوزانــدن با آتــش سيــگار
۸ـ بستـــن چشمهــای زنــدانــی به مــدت طولانی
۹ـ نــدادن غــذا و گرسنـه نگهداشتــن زندانــی
۱۰ـ تجــاوز جنســـی
۱۱ـ تهديــد به دستگيــری بستـگان درجـه يک زندانــی
۱۲ـ دستگيـری و شکنجــه بستگان درجه يک زندانی
۱۳ـ کشيــدن ناخـن دســت و پــا
۱۴ـ فـــروکــردن ســوزن زيــر ناخـن
۱۵ـ سوزاندن و داغ کـردن زندانی با آهـن گداختـه و اتـو بـرقی
۱۶ـ کشتــن زندانی جلــوی زندانيــان ديگــر
۱۷ـ توهيـــن و فحاشيهـای روزمــره
۱۸ـ زندانی کـردن در اتاق ســرد و تاريـک در زمستـان
۱۹ـ حبـس در سلــول های کوچـک و گـرم در تابستـان
۲۰ـ کشيـدن چشم و کــور کــردن زندانــی
۲۱ـ پاشيــدن نمــک و گــرد فلفــل بر زخمهای خونيـن زندانــی
۲۲ـ اعــدام نمايشــی برای شکستــن روحيــه زندانی
۲۳ـ بريدن انگشـتان دست و پای زندانـی
۲۴ـ رها کـردن مـاروعقـرب در زنــدان
۲۵ـ اعدامهـای صحرايـی بگونـه ای جنـون آميـز و وحشيانـه
۲۶ـ توهيــن، بی احترامـی ، ضـرب و شتـم بزرگســالان بلــوچ
۲۷ـ تهديـد به تـرور و قتـل اعضـای خانــواده زنـدانـــی
۲۸توهيــن و فحاشـی به قهرمانـان ملـی بلـوچ
۲۹ـ آويــزان کـردن زندانــی با يک دســت يا يک پـا
۳۰ـ بستـن وزنـه به آلــت تناسلــی زندانــی
۳۱ـ تزريــق مـواد اعتيـاد آور به زندانــی
۳۲ـ دادن داروهای مخـدر از طريـق غـذا
۳۳ـ بستــن زندانـی در حالت ايستـاده به تنــه درخـت يا ستـون سيمانی برای ساعـات متوالـی
۳۴ـ ممانعت از خوابيـدن زندانـی
۳۵ـ بيـدار کردن ناگهانـی زندانـی با صداهــای گوشخــراش و بلنــد
۳۶ـ فروکـردن سـوزن بزرگ ( جوالدوز) به ماهيچه هـای بـدن زندانـی
۳۷ـ تهديد به دستگيــری و تجــاوز به خواهـر يا مادر زندانـی
۳۸ـ کتـک زدن پـدر پير زندانـی برای خـورد کـردن روحيه پـدر و پسـر
۴۰ـ پرت کــردن زندانـی از بلنــدی
۴۱ـ شکستــن استخوانهــای دسـت، پــا و دنـده
۴۲ـ شکستـن جمجمه سر زنــدانـــی به قصـد کشـت
۴۳ـ ســوراخ کـردن بــدن زندانــی با متـه
۴۴ـ شکنجـه روانـی بر ضـد هــزاران پــدر و مـادربلــوچ با ربــودن و مفقــودالاثـر کردن نوجوانان، جوانــان و دانشجويـان بلـوچ
۴۵ـ لخـت کـردن زندانـی
۴۶ـ بستــن دسـت و پای زندانـی و قــراردادن قربانی زيـر آفتاب سـوزان
۴۷ـ زدن زندانــی با شـلاق، سيــم برق و چمــاق
۴۸ـ دادن شـوک التريکـی به قسمتهــای مختلــف بــدن
۴۹ـ شکنجـه با کلــت برقـی
۵۰ـ پيچانــدن زندانـی زخمــی و تيرخــورده درحصيــر، بستـن قربانـی با طنــاب و انداختــن از بالای هيلــی کوپتر در کــوه، دشــت و صحــرا
۵۱ـ ريختــن نفــت و بنزيــن بر سر و روی زندانــی و آتـش زدن وی
۵۲ـ ممانعــت از رفتــن به دستشويــی
۵۳ـ ممانعــت از ادای نمـاز
۵۴ـ توهيــن آشــکار به مقدســات اهــل تسنــن برای واداشتــن زندانی بلــوچ به واکنــش نشان دادن
۵۵ـ ماليــدن فلفــل بر چشمـان و صورت زندانــی
۵۶ـ شکستــن انگشتـان زندانـی
۵۷ـ زخمـی کردن زندانی بـا تـبـر
۵۸ـ کوبيــدن و له کردن انگشتـان زندانــی با پتک و چـکش
۵۹ـ پيچانـدن دســت و پای زندانـی
۶۰ـ دوختـن لبهـای زندانــی
۶۱ـ زدن چسـب بر چشمهــا و دهــن زندانــی
۶۲ـ کنـدن سبيل، ريش و مــوی سـر زندانـی
۶۳ـ ريختـن اسيــد بر بـدن زندانــی
۶۴ـ ريختــن آبجـوش بـر بـدن زندانـی
۶۵ـ بريـدن اعضـای بــدن با تيــغ موکـت بـری، کارد و چاقـو
۶۶ـ تيرانـدازی به اعضـای خانواده جلـوی چشم زندانی
۶۷ـ ربــودن فرزنـدان زندانيــان يا ديگر اعضای خانـواده
۶۸ـ بستــن دسـت و پـای زندانــی با زنجيــر و نگهداشـتن زندانــی در حالت ايستاده زير آفتــاب سوزان در تابستــان
.۶۹ـ آويزان کردن زندانـی از دســت يا پا زير آفتاب سوزان در تابستان
۷۰ـ زدن زندانــی با مشــت و لگــد

زخمهــای عميـق ودردهايــی را که غارتگــران پـارس با اعمــال شکنجــه هــای جسمـی و روحــی دربلوچستــان اشغالـی آفريده انــد هيچگونه مــرهــم و درمــانــی به جــزبيــرون رانــدن اشغالگـــران و جدايــی کامــل از فارسستــان نيســت. اشغالگــران بی فرهنــگ و تمــدن ستيــز بايــد از سرزمـين اجــدادی مـا و ثـروتهــای ملــی بلوچستــان چشــم طمـع برداشتــه سعــی کننــد تا بــه دنيــای انسانـهــا نزديــک شــده و با احتــرام بــه ارزشهـای انســانــی انســان گونه زيســـت کننــد.
شايــد نسلهــای آينــده پــارس به درجــه ای از انسانيــت، تمــدن و آگاهــی برسنــد تا دريابنــد که اجــدادشـان چه وحشيانــه می زيستنــد وتا چه حــد از انسانيـت بــدور بودنـــد. شايــد دريابنــد کــه نياکــان شــان چگونــه احتــرام به خويــش و ديگـران را ناديــده گرفتــه، عــرف ورســم همسايگـی را فقــط بخاطــر غارتگــری و حفــظ منافـــع خــود زيــر پا گذاشتـه ، با قلــدری، جنـگ، خونريــزی و تمــدن ستيــزی مانـع پيشرفــــت و ترقـــی همسايــگان بيدفــاع و صلــح دوســت بودنــــد.

ادامــه دارد
پروشـت ءُ پروش باتنـت ايران ءُ پاکستـان
آزات ءُ آباد بات گنجيــــں بلـوچستــــــــان

محمــد کريــم بلـــوچ


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر