v

v

۱۳۹۲/۰۵/۱۰

بازانتشار: یعقوب مهرنهاد به صف جاودانان تاریخ بلوچستان و ايران پیوست کنگره ملیتهای ایران فدرال 5 آگوست 2008یعقوب مهرنهاد و عبدالناصر طاهری‌صدر روز دوشنبه چهارم ماه آگوست به صف شهیدانی پیوستند که زندگی را در عدالت و برابری جستجو می‌کردند. آنها مرگ را شجاعانه پذیرفتند و با بوسه بر چوبه دار ستمگران به تاریخ پیوستند
مرگ به سراغ ھمه ميايد ولی بخاطر دیگران به استقبال مرگ رفتن وبه صف جاودانان تاريخ پيوستن شجاعتى استٽنائى و بى نظير را مي‌طلبد که فقط از مھرنھادھا بر مي‌آيد. یعقوب مهرنهاد سی سال زندگی کرد ولی تا ابد در تاریخ جاوید خواهد ماند. خامنه‌ای و ايادى‌اش که در شهادت او دست داشتند، ننگی دیگر بر زندگی سراسر نکبت‌بار و ضحّاکانه خود افزودند، ولی مهرنهاد به ایرانیان آموخت که شرافت انسانى خود را که با عدالت خواهی و برابری جویی گره خورده است فدای زندگی مادى خود نمی‌نماید.

عدالت هیچ جا ساده و آسان بدست نمي‌آيد و در هر کجا که عدالت و برابری وجود دارد مهرنهادهایی بوده‌اند که جان و مال خود را برایش سرمایه‌گذاری کرده‌اند۔ مھرنھاد انسانى بود که ظلم و ستم عريانى را که توسط حاکمان تماميت خواه تاريک انديش که نه تنھا بر مردم محروم بلوچستان که برمردم سرتاسر ايران اعمال ميگشت بر نتابيد و با اعتقاد به مبانى مبارزه مدنى جان عزيز خود رافداى آن نمود.

او خوب سخن می‌گفت. خوب می‌نوشت. خوب فکر می‌کرد و خوب کار می‌کرد. این همه خوب بودن برای خفاّشان شب پرست خطر بسیار داشت. همهء خوبان برای نظام حاکم سفاھت اسلامی بسیار خطرناک هستند و به همین جهت، رژیم، همهء ایران را پر از ناپاکی کرده است. عجیب نظامی است که پاکان را نابود و ناپاکان را تشویق و ستایش می‌کند.

امروز هر انسان با شرفی که به ایران نگاه بکند جز تباهی و فساد و خرابی، و حق کشی چیز دیگری نمی‌بیند. تلاش رژيم در تمھيد و تمکين مردم به آنچه طراحى کرده و کوشش آن که مردم را به این اوضاع عادت دهد به بن بست رسيده، زيرا که هزاران نفر پیدا می‌شوند که این شرایط را نمی‌پذیرند و بر عليه شرايط حاکم براى ريشه کن کردن اين تباهی و فساد از جامعه تا حد پذيرش مرگ هم پیش می‌روند.

رژيم جمھورى اسلامى با اعدام فعالان مدنى بلوچ چون مھرنھادھا و ساير مليتھاى ايرانى٬ به راھکار مبارزينى که جھت دفاع از حقوق دموکراتيک و انسانى مردم خويش به مبارزه مسلحانه روى آورده اند حقّانيت و مشروعيت بين المللى بيشترى مي‌بخشد.

خود رژیم اعلام کرد که فقط در بلوچستان بیش از 5000 نفر را در کمتر از 5 ماه دستگیر کرده است. وسعت این دستگیریها و اعدامها نشان می‌دهد که آگاھى مردم بلوچستان، و دفاع از حقوق انسانى و ملى شان در قرن ٢١ ابعاد وسيعترى يافته که به گردبادى سھمگين بر عليه دشمنان انسانيت و باورمندان ولايت سفاھت تبديل گشته است.

با پيوستن ھمين گردبادھاى سھمگين ازچھار گوشه ايران که از مليتھاى ستمديده برخاسته و با يارى مردم زجر ديده و انسان دوستان سرتاسر ايران است که توفانى سھمگين و بنيان‌کن که کس را ياراى مقابله با آن نخواھد بود در حال شکل گرفتن است. و اين ھمان توفانى است که لرزه بر اندام سفيھان زمان انداخته که حتى تاب و توان وجود و ھستى فعالان مدنى جامعه را نيز ندارند.

مهرنهاد بزرگ ! تو که می‌خواستی بذر مهر و دوستى و آزادی را در دل ایرانیان بکاری، حال مهر تو در دل همهء ایرانیان آزاده برای همیشه جاودان خواهد ماند.

کنگره مليتھاى ايران فدرال ضايعه از دست دادن اين راد مرد جوان بلوچ را به مردم بلوچستان و جامعه فعالان حقوق بشر و مدنى ايران تسليت گفته و اين عمل جنايتکارانه و بدور از انصاف سران سفيه جمھورى اسلامى ايران را به شدت نکوھش و محکوم مينمايد۔

کنگره ملیتهای ایران فدرال
5 آگوست 2008

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر