v

v

۱۳۹۲/۰۸/۰۷

اعدام تلافی جويانه فرزنــدان بيگناه بلوچستـان را محکـوم می کنيمبامگاه بيست و ششـم اکتبرماه شانـزده تن از زندانيان سياسـی بلــوچ در زندان مرکزی شهـر زاهدان بدار آويخته شدنـد. دادستان رژيم در بلوچستان اشغالی دليل اعـدام آنان را درگيری شب بيست و پنجم اکتبر در سـراوان اعـلام کرد که منجر به کشته شدن هيجده نظامی دولتی شـده بود.

«
سازمان جيش العـدل» با انتشار بيانيه ای مسئوليت آن درگيـری را رسما بعهــده گرفتــه اســت. طبق اطلاعات شناخته شده اعـدام شدگان روز شنبه سالها قبل از
تشکيـل اين سازمان دستگير شده و بعنوان گروگانهای سياسی در زندانهای جمهوری اسلامی اسير بودنـد. سـن چند تن از اين جان باختگان هنگام دستگيری پايين تر هيجده سال بود و هيچکدام از آنان عضو «سازمان جيش العـدل» نبودنــد.

انتقام جويی از زندانيان بيدفاع و کشتار اسـرای بلــوچ بــدور از دنيای متمدن انسانی و ارزشهــای انسانـی اسـت. ما اعــدام را عملی ضد بشری و مغاير با قوانين بين المللی و موازين انسانی می دانيم و اعدام تلافی جويانه شانزده زندانی بيگناه را در زاهـدان شديدا محکوم می کنيم.
همچنين از انسانهـای آزاده، شخصيتهای بشردوسـت و مجامع بين المللی تقاضا داريم تا به هر طريـق ممکــن حکومـت فـرقـه ای ايـران را وادار سازنـد تا با احترام به
زنـدگـی انسانهــا، حقوق بشـر و قوانين بين المللی انتقـام جويـی کور و کشتـار بيگناهـان را در بلـوچستــان اشغــالی متوقــف کنــد


جامعـه بلوچهــای مقيــم نــروژ


بيسـت و نهــم اکتبــر ۲۰۱۳

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر